Adatvédelmi Szabályzat

Arany Oroszlán Kft (cégjegyzék szám:....,adószám:...........,statisztikai számjel:........... képviselők: dr Rosztóczy Katalin és Zsiga Sándor) ,1046. Budapest, Erdősor út 7. fszt. 4. szám alatti Társaság, mint Adatkezelő ( továbbiakban: Adatkezelő / Arany Oroszlán Kft) a hatályos 2011. évi CXII. törvény ( Infotv) és az Európai Unio 2016/679. számú rendeletében (GDPR) foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos összes adatkezelés megfelel az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak.

Arany Oroszlán Kft az ügyfelek személyes adatait az oktatás közvetítői tevékenységgel összefüggésben, ezzel összhangban, az egyes oktatási programok megismertetéséhez, ajánlat kéréshez/adáshoz, az általa közvetített oktatási alapszerződések létrejöttéhez szükséges körben és ideig kezeli, illetve továbbítja az adott oktatási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, az ügyfél által megrendelni kívánt programot szervező külföldi partnerek részére az alkalmazott informatikai rendszerek használatával.

Adatkezelő a vonatkozó dokumentációkat elektronikus formában hozza létre és folyamatosan rögzíti, amely az alábbi GDPR adatokat foglalja magában:

 • beleegyezések/hozzájárulások szövegét
 • beleegyezések/visszavonások naplózását
 • a felhasználó adatait, amelyek az alábbiakat tartalmazzák:
 • a résztvevő neve, születési helye, időpontja, lakcíme, egyéb elérhetősége, útlevél száma, lejárat dátuma, egészségi állapot, vallás, tanulmányi előmenetel, nyelvtudás, valamint kiskorú jelentkező esetén közvetlen családtagok neve, életkora, foglalkozása, lakcíme, elérhetősége .

Adatkezelő ügyfelei adatainak kezelését az alábbi jogszabályoknak megfelelően végzi:

 • 2011. évi CXII. törvény ( Infotv )
 • 2013. évi CVIII. törvény (Ekertv)
 • 213/1996.(XII.23.) Kormányrendelet (Utazás közvetítői tevékenység )
 • EU 2016/679.számú rendelete (GDPR)

A szabályozás kiterjed minden rendszerre, folyamatra, személyre, amelyek /akik az Arany Oroszlán Kft információs rendszerét alkotják, beleértve a vezető tisztségviselőket, munkavállalókat, szállítókat és további 3. feleket, partnereket, akik az Arany Oroszlán Kft által kezelt adatokhoz bármilyen formában hozzáférhetnek.

Arany Oroszlán Kft a tevékenységi helyén folytatott működése során az Európái Unió területén végzett bármely személyes adat kezelését e Szabályzattal összhangban és a jogszabályoknak megfelelően végzi, tekintet nélkül arra, hogy maga az adatkezelés az Európai Unió területén történik-e.

E Szabályzatot kell alkalmazni az Európai Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező Adatkezelő/Adatfelhasználó által végzett adatkezelésre is.

Meghatározások

ADATKEZELŐ: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség , vagy bármely szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós, vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az úniós, vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

ADATKEZELÉS: a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége: pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

FELÜGYELETI HATÓSÁG: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

SZEMÉLYES ADAT: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ

ÜGYFÉL: az Arany Oroszlán Kft szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon, vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az oktatás közvetítői szerződést kötők.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI :

Arany Oroszlán Kft megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje.

Csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adatgyűjtés csak a szükséges mértékben történjen, az adattakarékoság figyelembevételével.

Az adatok pontosak, naprakészek legyenek. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni, ill. helyesbíteni kell.

Az adatokat olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelési céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ennél hosszabb ideig történő tárolásra csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett. (Korlátozott tárolhatóság )

A kezelést oly módon végzi, hogy megfelelő technikai , vagy szervezési intézkedések alkalmazásával szavatolható legyen az adatok biztonsága, - ide értve a jogosulatlan, vagy jogellenes kezeléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel, vagy károsodással szembeni védelmet is.

AZ ARANY OROSZLÁN KFT ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

ÉRDEKLŐDÉS külföldi oktatás iránt honlapon, személyesen, e-mailben, valamint FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE :

 • az ügyfél azonosításához és későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
 • az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása
 • időtartama az érdeklődő által megjelölt határidőig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

EGYEDI AJÁNLATKÉRÉS:

 • az ügyfél azonosításához, eléréséhez, a későbbi számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatok
 • az ajánlott oktatási programhoz feltétlen szükséges személyes, tanulmányi, egészségügyi adatok
 • az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása
 • időtartama vagy az ajánlatkérő által megjelölt határidőig, vagy
 • az oktatás szervező visszaigazolásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig tart.

OKTATÁS KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS KÖTÉS:

 • az ügyfél azonosításához, eléréséhez, a későbbi számlázáshoz elengedhetetlen adatok
 • a szerződés tárgyához feltétlen szükséges személyes, tanulmányi , egészségügyi adatok
 • az adatkezelés jogalapja a szerződő fél hozzájárulása
 • időtartama az oktatási program teljesítése

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az ügyfél hozzájárulását adta azok egy, vagy több konkrét célból történő kezelésére, illetőleg az adatkezelés az oktatás közvetítő szerződés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, KATEGÓRIÁI

Arany Oroszlán Kft az ügyfél személyes adatait az egyes oktatás szervezőkkel, nyelviskolákkal, egyéb oktatási intézményekkel osztja meg.

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európi Unión kívüli országokban lévő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az oktatás közvetítői szerződés teljesítéséhez erre szükség van, valamint ahhoz az ügyfél kifejezett hozzájárulását adta.

Arany Oroszlán kft munkatársa az ügyfelet az oktatás közvetítői szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az Európai Unión kívüli címzetthez továbbított személyes adatainak védelme az alábbiak szerint megfelelően biztosított:

 • a Bizottság által a GDPR 93. cikkelyének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén,
 • a felügyeleti hatóság által elfogadott, fenti törvényhely szerinti védelemmel,
 • a GDPR 46. cikkelye szerinti magatartási kódex harmadik országbeli adatkezelőre, adatfeldolgozóra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető garanciái segítségével,
 • Arany Oroszlán Kft munkatársai figyelemmel kísérik az Európai Bizottság országonkénti adatvédelmi megfelelőségi határozatait, - különös tekintettel az US Privacy Shield nyilvántartására.

AZ ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁSHOZ, HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az ügyfél személyes adatainak köréről, a tárolás céljáról, időtartamáról, a kezelés jogalapjáról, a kezelő személyéről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén ennek mibenlétéről, harmadik országba történő adattovábbításról, az adatok címzettjeiről és a címzetti kategóriákról jogosult a tájékoztatásra, illetve az ezekhez való hozzáférésre.

AZ ÜGYFÉL HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOGA

Az ügyfél jogosult személyes adatai helyesbítésére, ezen joga nem terjed ki az anonim adatokra, valamint a nem rá vonatkozó adatokra. Arany Oroszlán kft munkatársai a kérés alapján megfelelően javítja , vagy kiegészíti az adatokat és erről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit.

AZ ÜGYFÉL TÖRLÉSHEZ VALÓ JOGA

Arany Oroszlán kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

 • az ügyfél személyes adatai törlését kéri és ezek nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Arany Oroszlán kft az adatkezelést végzi,
 • az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását és nincs további jogalap a személyes adatok kezelésére,
 • az adatkezelés az Arany Oroszlán kft, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges és az ügyfél tiltakozik ilyen adatkezelés ellen, valamint az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

AZ ÜGYFÉL ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOGA

Az ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az ügyfél itatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az adatkezelés jogellenes és az ügyfél az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez,
 • az ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ügyfél jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés mindezek miatt korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez, vagy más természetes, ill. jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá az Európai Unió, ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

AZ ÜGYFÉL ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOGA

Az ügyfél jogosult, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa , ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait .

AZ ÜGYYFÉL TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, vagy az oktatás közvetítő iroda érdekéből történő kezelése miatt, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

AZ ÜGYFÉL JOGORVOSLATI IGÉNYÉVEL, PANASZÁVAL A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁGHOZ (NAIH) FORDULHAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.5.
Telefon: 06 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.huAz Arany Oroszlán Kft. az OPTEN Kft. minősítése alapján az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője
Minden jog fenntartva ©  |  Adatkezelési tájékoztató

Created by Babka Gábor